Password

Glemt password?

Ny bruger?

 
hængelås indkøbskurv
Søg...
Du er her: Forside / Om USG / Klubber / Badmintonklubben / Vedtægter
Print side

Vedtægter for KSI Badminton Klub

§1

Klubbens navn er KSI Badmintonklub. Klubben er stiftet den 30. april 1961. Den er en klub under Københavns Universitets Studenteridræt og har hjemsted i København.

Klubben er gennem Badminton København medlem af Badminton Danmark under Danmarks Idrætsforbund

 

§2

Klubbens formål er ved dyrkelse af badminton – almindelig træning, deltagelse i turneringer arrangeret af de i § 1 nævnte institutioner o. lign. – dels at dygtiggøre sine medlemmer i denne idræt og dels at styrke det kammeratlige samvær.

 

§3

Som medlemmer kan optages enhver person, der fremsætter anmodning herom. Indmelding sker gennem Københavns Universitets Studenteridræt. Bestyrelsen træffer afgørelse om optagelse af nye medlemmer. Såfremt særlige grunde taler derfor, kan bestyrelsen nægte optagelse af en person.

Medlemmer er forpligtede til at spille på klubbens hold medmindre andet er aftalt.

Personer, der er ekskluderet af en klub under Danmarks Idrætsforbund, eller som på grund af restance er slettet af en klub under Danmarks Idrætsforbund, kan ikke opnå medlemskab, så længe deres mellemværende med den pågældende klub ikke er afklaret.

 

§4

Udmeldelse skal ske skriftligt til Københavns Universitets Studenteridræt.

 

§5 

I særlige tilfælde kan den samlede bestyrelse ved enstemmighed træffe beslutning om at ekskludere et medlem. Endvidere kan en generalforsamling ved almindelig stemmeflerhed ekskludere et medlem.

Såfremt et medlem kommer i restance til klubben, kan eksklusion besluttes af bestyrelsen med almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen kan, såfremt den ikke ønsker at ekskludere et medlem, ved almindelig stemmeflerhed beslutte at udelukke et medlem fra træning indtil restance er betalt.

 

§6 

Klubbens daglige ledelse forestås af bestyrelsen. Bestyrelsen består af mindst 4 medlemmer og maksimalt 7, som vælges af generalforsamlingen. Alle bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år. Formand, kasserer og spillerudvalgsformand vælges direkte af generalforsamlingen, øvrige poster fordeles ved det konstituerende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen kan træffe afgørelse i alle spørgsmål vedrørende klubben med mindre andet er foreskrevet i nærværende vedtægter. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, medmindre er angivet i vedtægterne. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er alene beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg til løsning af bestemte opgaver. Sådanne underudvalg har ikke beslutningsret, men kan afgive indstilling til bestyrelsen. Bestyrelsen kan i øvrigt ikke delegere sin myndighed til andre, hvor det ikke er bestemt i klubbens vedtægter.

 

§7 

Formanden tegner klubben.

Kassereren er ansvarlig for klubbens kasse og kan sammen med formanden disponere over klubbens midler. Kassereren fører regnskab over indtægter og udgifter samt formuen. Regnskabsåret går fra 1. august til 31. juli.

 

§8 

Regnskabet revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer. Revisorerne vælges for 2 år, således at de afgår skiftevis. Endvidere vælger generalforsamlingen en revisorsuppleant for et år.

 

§9 

Spilleudvalget består udover spilleudvalgsformanden af trænere og holdledere. Holdledere udpeges af bestyrelsen.

Spilleudvalget har ansvaret for træningen.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Udvalget er beslutningsdygtigt, når spilleudvalgsformanden og mindst 2 medlemmer er til stede.

 

§10 

Der skal afholdes spiller- og medlemsmøde mindst 2 gange i løbet af en sæson. Dette forestås af spilleudvalget.

 

§11

Klubbens trænere ansættes af bestyrelsen. Klubbens trænere forestår den daglige træning i samarbejde med spilleudvalget.

 

§12 

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i klubbens anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september og skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Følgende punkter skal altid indeholdes i dagsordenen til den ordinære generalforsamling:

 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsen aflægger beretning.
 • Spilleudvalget aflægger beretning.
 • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
 • Kassereren fremlægger forslag til budget for den kommende sæson.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg af
  • formand 
  • spilleudvalgsformand 
  • kasserer 
  • bestyrelsen i øvrigt
  • stævneudvalg inklusivt klubmesterskab
  • aktivitetsudvalg
  • festudvalg
  • revisorer
  • revisorsuppleant
 • Eventuelt

 

Stemmeret på generalforsamlingen er betinget af, at den pågældende ikke er i restance med sit kontingent m.v. til klubben, samt at den pågældende er fyldt 16 år.

Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ændring i klubbens vedtægter kan vedtages af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed, såfremt ændringerne er varslet senest 4 uger inden generalforsamlingen. Ændringer varslet mindre end 4 uger før generalforsamlet kan kun vedtages, hvis et simpelt flertal og mindst halvdelen af klubbens medlemmer stemmer for. Hvis der er flertal for en lovændring, men uden den nødvendige majoritet, kan lovændringen vedtages endeligt på en senere ekstraordinær generalforsamling ved almindelig stemmeflerhed. Denne ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 måneder efter den generalforsamling, hvor lovændringen blev foreslået.

 

§13

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes senest 4 uger efter, at mindst 1/3 af klubbens medlemmer har fremsat motiveret skriftligt ønske herom.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 6 dages varsel.

 

§14

Kontingent for den kommende sæson fastsættes hvert år af bestyrelsen inden sæsonstart med efterfølgende godkendelse af budget på klubbens ordinære generalforsamling.

 

§15 

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt i denne særlige anledning.

For at klubben kan opløses, skal mindst ¾ af klubbens medlemmer stemme derfor. Såfremt ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer for klubbens opløsning, kan klubbens eventuelle opløsning vedtages på en ny generalforsamling, hvor ¾ af de fremmødte stemmer herfor.

Denne generalforsamling skal afholdes senest 6 måneder efter den generalforsamling, hvor forslaget om klubbens opløsning først blev fremsat.

I tilfælde af ophævelse skal klubbens eventuelle formue bortskænkes til idrætslige formål efter den afsluttende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

 

Således vedtaget 8. maj 1976 og ændret oktober 1978, 19. maj 1979, september 1986, april 1991, maj 1992, maj 2000, 7. juni 2005, 4. november 2011 samt oktober 2017.

Sidst redigeret 15-10-2018 20:21:22

Gå til kurven, for at færdiggøre tilmeldingen og betale.

eller

Forsæt indkøb

Vi vil gerne høre din mening

Indtast dit navn, email og en kommentar herunder.
Din kommentar bliver herefter sendt til KSI.

 

Navn:
Email:
Kommentar:

Send kommentar

Tak for din henvendelse.
Vi vil læse din kommentar.