Password

Glemt password?

Ny bruger?

 
hængelås indkøbskurv
Søg...
Print side

Forslag til USG Generalforsamling 26. november 2015

Forslag til USG Generalforsamling 26. november 2015

 

 1) Drøftelse af USG’s fremtid på generalforsamling den 26/11-2015

 Oplæg v/ Arne Astrup (medlem af USG’s hovedbestyrelse og institutleder på NEXS-KU) og Søren Haselman (medlem af USG’s hovedbestyrelse)

I den kommende periode kommer USG til at stå over for en skillevej. Baggrunden for dette er, at Københavns Universitet med deltagelse af USG har haft en udredningsgruppe under ledelse af den tidligere bestyrelsesformand i USG, Grete Bertelsen, til at gennemgå USG’s organisation og medlemsskare mhp. en modernisering og tilpasning til 2015, hvilket især skal ses i lyset af, at en række af de oprindelige stiftende læreanstalter, enten er fusioneret ind i KU, eller har givet udtryk for at de ikke er interesseret i at støtte USG økonomisk. På denne baggrund er der udarbejdet en rapport, som her er vedlagt som bilag 1.

KU’s ledelse har på denne baggrund besluttet, at USG skal omdannes til en organisation, som primært skal være for KU studerende, og i et vist omfang for KU ansatte, i det omfang det er muligt, såfremt man vil bibeholde tilskuddet fra KU og adgangen til KU’s lokaler på fordelagtige vilkår.

Rapporten er blevet lavet på baggrund af følgende iagttagelser:

  • USG anno 2014 var en helt anden størrelsen end det USG, der i sin tid indgik aftaler med de øvrige anstalter og staten omkring brugen af OM-hallen

  • At der er tale om et ulovligt tilskud fra Københavns Universitet til USG som forening. Det har derfor været undersøgt, hvorvidt de deltagende organisationer vil være med til at danne en ny forening/bidrage økonomisk, hvilket der er svaret nej til, da man selv har opbygget egne studenterfaciliteter

  • At der er tale om et betydeligt træk på Institut for Idræt og Ernæring (og fakultetet SCIENCE), da det ikke er muligt at få dækket udgifter via tilskuddet, som kan opnås via FOS (Folkeoplysningsloven). NEXS har derfor ønsket at opsige lejeaftalen med Københavns Kommune, da de i henhold til FOS-loven ikke kan forøge deres tilskud til at dække de reelle udgifter. Der er derfor tale om et yderligere skjult tilskud til USG.

 

Det er derfor indstillet fra KU’s ledelse, at der skal findes en løsning mellem Institut for Idræt og Ernæring og USG, som indgår en aftale, der på ny regulerer USG’s adgang til faciliteter fra 2015 til og med 2017. Aftalen bygger på, at USG ikke betaler en forholdsmæssig andel af huslejen, men at USG betaler for ydelser, som er direkte afledt til fx rengøring, vagt, administration mv. Hertil kommer, at USG betaler for en andel af instituttets udgifter såsom varme, vand mv. (jf. bilag 2).

På baggrund af rapporten, og hvad der i forlængelse heraf er sket, så er der umiddelbart to scenarier, der synes mulige for USG, og som er blevet ridset op på de sidste to bestyrelsesmøder, og hvor der nu er behov for at drøfte I hvilken retning man skal gå mhp. at arbejde videre på en model.  De to scenarier er:

 

1)     USG bibeholder sin status som forening, men uden tilknytning til Københavns Universitet (eller andre institutioner)

2)     USG nedlægger sig selv som forening, og der etableres idrætstilbud i KU-regi beregnet for KU- studerende (og ansatte)

 

Ad 1) USG fastholder status som privat forening (beskrevet af Søren Haselman, medlem af Hovedbestyrelsen)

 

Som USGs hovedbestyrelse ser det, er der to mulige alternativer i spil, i forhold til den forandringsproces som er sat i gang, grundet at KU ikke længere kan støtte USG økonomisk. Den ene af disse to muligheder er, at USG løsriver sig fra de højere læreranstalter, og bliver en fuldkommen selvstændig og privat organisation.

På linje med det andet alternativ, at blive indlemmet under KU, er der dog både nogle fordele og ulemper ved at løsrive sig fra de højere læreranstalter, samt nogle der tilhørende udfordringer.


 Ulemper:

-          Adgangen til en række faciliteter styret af KU, kan blive begrænset såfremt USG bliver en selvstændig organisation. Aftaler om leje af haller, sale mm. ville således skulle genforhandles, ligesom det ikke vil kunne garanteres at USG vil kunne få adgang til de haller, sale mm. som USG ønsker, ligesom de konkrete tidpunkter for leje af de forskellige faciliteter heller ikke vil kunne garanteres.

-          KU’s støtte til USG – både den direkte og den indirekte – vil bortfalde, hvorved USG vil skulle klare ”sig selv” i fremtiden.

 

Fordele:

-          Den mest åbenlyse fordel ved at USG løsriver sig fra KU er, at USG kan vedblive med at have den direkte indflydelse på vores aktiviteter. Dvs. at medlemmerne også i fremtiden ville kunne diktere hvilken retning USG skal gå. Dette gælder både om USG skal vedblive med også at inkludere ikke-studerende, om USG skal give tilskud til særlige idrætsgrene som starter op, hvilke værdier vi som forening vil bygge på osv. Kort sagt, vil et selvstændigt USG altså betyde fuldstændig selvbestemmelse. Dette vil ikke være tilfældet som en del af KU.

-          Et selvstændigt USG betyder dog også, at vi kan vedblive med at have selvstændige afdelinger og klubber, som deltager i diverse turneringer.

-          Det vil efter alt at dømme, nok fortsat være muligt at få FOS støtte

 

Udfordringer:

I forlængelse af ovenstående er der to meget klare udfordringer. Det første er, at USG økonomisk mister en større indtægt fra KU, som vi efterfølgende selv skal finansiere. Dette vil ikke være en ubetydelig post, og kan betyde, at det bliver dyrere at være USG medlem. Den anden store udfordring, vil for et selvstændigt USG være, at skaffe passende faciliteter til at dyrke idræt i. Det er selvfølgelig ikke utænkeligt at et selvstændigt USG vil kunne leje de haller, sale mm. af KU som vi allerede nu har adgang til på KU, men det kan omvendt heller ikke garanteres. En udfordring er således, hvordan et selvstændigt USG evt. vil kunne håndtere at have færre, eller andre faciliteter end vi har i dag.

 

 

Ad 2) USG nedlægger sig selv som forening og der etableres idrætstilbud i KU regi beregnet for KU studerende (og ansatte).” (beskrevet af Maja Puk Nielsen,  administrationschef ved NEXS)

Der arbejdes på en model, hvor USG opløses som forening og efter en indkøringsfase overgår til at blive ”KU Idræt”. Det betyder, at USG nedlægger sig selv som forening og at dele heraf i stedet bliver en del af KU under Institut for Idræt og Ernæring ved KU (NEXS).

 

Dette forudsætter, at NEXS kan indgå aftale med KU om kompensation for at drive studenteridræt ved, at der ydes NEXS et tilskud (svarende til USG-tilskuddet) og at NEXS i øvrigt ikke opkræves udgifter. De ansatte i USG, der er aflønnet af KU, overflyttes til NEXS. På baggrund af en finansieringsplan for studenteraktiviteten – i det følgende kaldet KU Idræt – vil der tages stilling til, hvor mange af de øvrige ansatte, der er basis for at ansætte. De medarbejdere, der vil opnå ansættelse hos NEXS, vil blive tilbudt ansættelse efter gældende normer på KU.

 

USG optager ikke nye medlemmer, som ikke er studerende på KU, og de nuværende medlemmer der kommer fra andre steder/grupperinger end ”studerende på KU” skal inden skæringsdatoen 1/1-2018 i store træk være udfaset, medmindre der er gode argumenter for fortsat at tillade en mindre gruppe af ikke-KU medlemmer. Det betyder, at de nuværende medlemmer vil have en længere periode, hvor de kan finde alternative klubber eller oprette egen forening/klub, som vil kunne fortsætte selvstændigt uden for KU evt. som FOS-tilskudsberettigede foreninger.

 

Alt afhængig af forretningsplanen, herunder FOS-tilskuddet, må KU Idræts aktiviteter tilpasses de nye rammer og den nye økonomiske situation. Det kan betyde et bortfald af visse idrætsgrene/-hold, og hvis FOS-ordningen ikke kan fortsætte, at aktiviteter tilpasses, således at de kan fortsætte i de lokaler KU kan stille til rådighed. Målet her vil være et kontingent, der er til at betale for de studerende.

 

Den skitserede ordning skal træde i kraft senest 1. juli 2016 og være fuldt implementeret 1. januar 2018, hvilket giver de enkelte grupper i USG mulighed for at overveje og finde alternative løsninger til nye foreninger, ligesom de medlemmer der måtte være i USG, som ikke pr. 1. januar 2018 vil opfylde kriteriet for medlemskab, vil kunne finde alternative klubber.

 

Ulemperne ved denne ordning, kan ligge i nogle af de ovenstående forbehold. Fordelene ligger i at der indgås et tæt samarbejde med et fagligt miljø inden for idræt på NEXS, at der sikres gode lokaler til idrætten, samt at der opbygges et miljø, hvor der er fokus på studenteridræt og studiemiljø på KU, hvor der er adgang til 40.000 studerende (og 10.000 ansatte), hvorfor det vil være muligt at drive et understøttet idrætsmiljø af et væsentligt volumen.

 

 Proces fra nu:

Uanset hvilken model der vælges, vil der være fordele og ulemper, som drøftes på generalforsamlingen. Det vigtigste er, at generalforsamlingen beslutter i hvilken retning de vil give bestyrelsen mandat til at arbejde. Uanset model er der mange ubekendte, og der vil skulle laves en del arbejde og træffes en del beslutninger på vejen. Det er derfor for nuværende ikke muligt at komme med uddybende beskrivelser af de to scenarier. Opløsning af USG eller ”løsrivelse” fra KU vil kræve beslutningen på to af hinanden følgende generalforsamlinger, så det er ikke det, der er på agendaen lige nu, men derimod den overordnede drøftelse af, hvad der tjener USG bedst i fremtiden.

 

Download forslaget her

 

2)

Fremsendt af Steen Axelsen

Hermed mine forslag til generalforsamlingen:

1.       Der oprettes minimum 2 ugentlige svømmehold for rutinerede i Nørre Allé. Holdene placeres med start i tidsrummet 16-18 med minimum én dags mellemrum.

2.       Efter at tilmelding har været åben for studerende, såvel nye som tidligere års medlemmer, åbnes tilmelding for tidligere års ikke studerende medlemmer, således at disse får fortrinsret til endnu ledige pladser foran nye ikke studerende medlemmer.

3.       Tidligere medlemmer skal have fortrinsret på ventelisterne.

4.       USG bør arbejde på, at Nørre Allé svømmehal så vidt muligt kun anvendes af USG (voksne), idet hallens kapacitet i de seneste mange år har været groft overbelastet som følge af, at brugere udefra har fået adgang.

 

 

 

Vurderings info fra USG administration til ovenstående forslag

 

I, Steen, forslag 1.

Studenterprocenten på det ene ”rene” rutinerede hold USG har i denne sæson er 21 %. Det er jo vendt på hovedet i lyset af at vi skal vær 80 % studerende og ikke 21 %. Samtidig er der 5 ledige pladser på holdet, altså tilsyneladende ikke noget overvældende behov. Generelt har behovet ikke vist sig stort for rutinerede hold sammenlignet med fx letøvede hold.

Det er i nuværende praksis administrationen, der har fået det opdrag, at sikre at fordelingen sker ”retfærdigt”. Fx i forhold til studenterprocenten og i forhold til behov for antal hold til de forskellige niveauer i her svømning.

 

For en ordens skyld skal jeg måske oplyse studenter % for USG svømmehold i kategorien øvede/rutinerede i denne sæson, hvoraf der er 7, her er 60 %.studenter, hvor som nævnt måltallet er 80 %.

 
I, Steen, forslag 3.

I den nuværende udfordring mht. studenterprocenten, hvor USG i år ikke har kunnet holde de 80 % som vi plejer på denne tid af sæsonen, så vil det være en relevant ændring at give dette ventelistefortrin til studerende på ventelisten foran ikke studerende. Altså en anden kvalitet end Steens ønske.

 

 

I, Steen, forslag 4.

Det lyder umiddelbart og isoleret set som et smukt forslag af hensyn til miljøet på et voksensvømmehold i USG. Det ville medføre mindre støj under træning, det ville medføre ro og ikke kaos i omklædning og badefaciliteter.

Men virkeligheden i Københavns Kommune er desværre, at der er lange ventelister i børnesvømmeklubberne. Derfor er det moralsk svært at smide børnene ud, når det nu er deres mulighed for at lære at svømme, således at de senere i livet kan blive glade studerende på USGs svømmehold. 

 

Download forslaget her

Sidst redigeret 05-11-2019 14:01:32

Gå til kurven, for at færdiggøre tilmeldingen og betale.

eller

Forsæt indkøb

Vi vil gerne høre din mening

Indtast dit navn, email og en kommentar herunder.
Din kommentar bliver herefter sendt til KSI.

 

Navn:
Email:
Kommentar:

Send kommentar

Tak for din henvendelse.
Vi vil læse din kommentar.