Password

Glemt password?

Ny bruger?

 
hængelås indkøbskurv
Søg...
Du er her: Forside / Om USG / Afdelinger / Basketballafdelingen / Vedtægter
Print side

Vedtægter for KU Studenteridræts Basketballafdeling

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

Afdelingens navn: KU Studenteridræt (KSI) Basketballafdeling. Hjemsted i Københavns Kommune, Nørre Allé 53, 2200 København N. Afdelingen er stiftet den 30. aug. 06.

 

§ 2 TILHØRSFORHOLD

KSI Basketballafdeling er en afdeling af KSI (Københavns Universitets Studenteridræt) og medlem af Dansk BasketBall Forbund (DBBF) under Danmarks Idrætsforbund (DIF), og er underlagt disses love og bestemmelser.

Afdelingen er i alle forhold underlagt KSI’s vedtægter. Disse vedtægter er vedlagt som bilag. Ændringer af nærværende vedtægter skal godkendes af KSI’s hovedbestyrelse.

 

§ 3 FORMÅL

Afdelingen har, i henhold til KSI´s formålsparagraf, til formål at give først og fremmest studerende ved Københavns Universitet mulighed for at dyrke basketball både på motions- og turneringsplan.

Afdelingen har derudover til formål at fremme den generelle interesse for basketball, styrke den sociale sammenhængskraft i afdelingen og varetage medlemmernes interesser i KSI-regi.

 

§ 4 MEDLEMSKAB

Som aktive medlemmer kan afdelingen optage alle, der opfylder de gældende regler for medlemskab af KSI. Se www.usg.dk.

  

§ 5 DAGLIG LEDELSE

Afdelingen ledes af et forretningsudvalg (FU). FU består af 5 medlemmer, som vælges på medlemsmødet. På medlemsmødet vælges endvidere en formand. Alle FU-medlemmer er valgt for 1 år. Såfremt et medlem vælger at udgå under valgperioden, supplerer FU sig selv. Såfremt mere end 2 medlemmer udgår under valgperioden, kan FU indkalde til ekstraordinært medlemsmøde, hvor der vælges et nyt FU.

FU afholder minimum 2 møder årligt eller efter behov. Møder indkaldes med minimum 14 dages varsel med tilhørende dagsorden, hvoraf det tydeligt fremgår, hvad der er beslutningspunkter. Der føres referat af FU-møder, der godkendes af de fremmødte efter en fastsat frist. Ethvert medlem kan på forlangende se referater fra afholdte FU-møder.

FU kan træffe afgørelse i alle sager vedrørende afdelingen med mindre andet fremgår i nærværende vedtægter eller sagen ikke er underlagt afdelingens beføjelser. FU træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. FU er alene beslutningsdygtig, når mindst 3 stemmeberettigede FU-medlemmer er tilstede eller har afgivet en skriftlig stemme til et på dagsordenen specificeret beslutningspunkt.

FU kan nedsætte udvalg efter behov, hvor medlemmer udenfor FU kan deltage. Udvalg refererer til FU.

 

§ 6 MEDLEMSMØDE

Medlemsmøde er afdelingens øverste myndighed og afholdes hvert år i oktober måned. Mødets primære sag er afdelingens idrætslige linje samt valg af FU.

Medlemsmøde indkaldes med 14 dages varsel. Indkomne forslag skal være FU i hænde senest 7 dage før. Disse lægges umiddelbart på afdelingens hjemmeside.

Over det på medlemsmødet passerede, skal der føres referat. Referat underskrives af dirigent og referent, og godkendes af FU.

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. FU aflægger beretning.
  3. Behandling af indkomne forslag.
  4. Fremlæggelse af det af KSI fastsatte kontingent.
  5. Valg af FU.
  6. Eventuelt.

På medlemsmødet, der er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Stemmeret kan kun udøves af de personligt fremmødte medlemmer af KSI’s Basketballafdeling.

Fremmødte såvel som ikke fremmødte kan stille op. Kandidater defineres som opstillet, og der foretages valg deriblandt. Der afgives stemmer én gang, hvor der afgives 5 stemmer. Forretningsudvalget vælges på følgende måde:

De med flest stemmer fra hvert niveau vælges først. Er der ved optælling ikke valgt 5 medlemmer fra 5 forskellige niveauer, vælges derefter således:

De med flest stemmer vælges uanset om det er fra samme niveau. Dog max 1 medlem pr. hold. Er der ved stemmeoptælling fortsat ikke valgt 5 medlemmer, vælges således:

De med flest stemmer vælges, sådan at der er valgt max 2 medlemmer pr. hold. Er der ved stemmetælling fortsat ikke 5 medlemmer, vælges således:

De med flest stemmer uanset hold eller niveau.  

 

§ 7 EKSTRA ORDINÆRT MEDLEMSMØDE

FU kan til enhver tid indkalde til ekstraordinært medlemsmøde. Ekstraordinært medlemsmøde skal endvidere afholdes senest 4 uger efter, at mindst 1/3 af klubbens medlemmer har fremsat motiveret skriftligt ønske herom.

Indkaldelse til ekstraordinært medlemsmøde skal ske med mindst 7 dages varsel ledsaget af dagsorden.

 

§ 8 EKSTRAORDINÆRE TVISTER

Ekstraordinære tvister indberettes til KSI’s hovedbestyrelse.

 

§ 9 ØKONOMI OG REGNSKAB

Afdelingens regnskab varetages udelukkende af foreningen KSI for så vidt angår medlemsbetalinger, aflønning af trænere, indberetning til Told og Skat.

Der føres, af KSI's hovedkontor, medlemskartotek, bogholderi og regnskab, der til enhver tid udviser afdelingens drift og økonomiske stilling på en overskuelig måde. Dette er samtidig tilgængeligt for afdelingens daglige ledelse.

KSI Basketballafdeling fører selv regnskab for interne anliggender så som afdelingens interne sponsorer, transportudgifter for deltagerne til turneringsaktivitet, sociale arrangementer, mv.

Hold i afdelingen kan endvidere føre eget regnskab.

 

§ 10 AFDELINGENS OPLØSNING

Afdelingens opløsning kan kun ske på en ekstraordinært medlemsmøde, der indkaldes med mindst 7 dages varsel. Mindst 2/3 af afdelingens medlemmer skal være tilstede, og mindst 4/5 af de fremmødte skal stemme for forslaget om opløsning. Opnås et sådant flertal ikke, kan opløsning ske på nyt ekstraordinært medlemsmøde inden 3 uger, hvor beslutning kan træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte. I tilfælde af opløsning træffer FU på det sidste medlemsmøde afgørelse omkring eventuelle aktiver eller værdier tilhørende afdelingen.

Afdelingens opløsning kan kun stadfæstes ved vedtagelse i KSI’s hovedbestyrelse. Evt. værdier i forbindelse med opløsning tilfalder ubeskåret KSI. Det er ligeledes umuligt for afdelingen at flytte fra KSI ved at ændre navnet i nærværende vedtægter.

 

Således vedtaget ved den. _________  

Underskrevet af BB Hovedbestyrelsen v/formanden

 

 

Sidst redigeret 11-08-2020 08:57:39

Gå til kurven, for at færdiggøre tilmeldingen og betale.

eller

Forsæt indkøb

Vi vil gerne høre din mening

Indtast dit navn, email og en kommentar herunder.
Din kommentar bliver herefter sendt til KSI.

 

Navn:
Email:
Kommentar:

Send kommentar

Tak for din henvendelse.
Vi vil læse din kommentar.