Password

Glemt password?

Ny bruger?

 
hængelås indkøbskurv
Søg...
Du er her: Forside / Om USG / Afdelinger / Basketballafdelingen / Vedtægter
Print side

Vedtægter for KU Studenteridræts Basketballafdeling

 

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

Afdelingens navn: USG BASKETBALL AFDELING. Hjemsted i Københavns Kommune, Nørre Allé 53, 2200 København N. Afdelingen er stiftet den 30. aug. 06.

 

§ 2 TILHØRSFORHOLD

USG BASKETBALL AFDELING er en afdeling af USG (Universitetets og øvrige højere læreanstalters Studenter-Gymnastik) og medlem af Dansk BasketBall Forbund (DBBF) under Danmarks Idrætsforbund (DIF), og er underlagt disses love og bestemmelser.

Afdelingen er i alle forhold underlagt USGs vedtægter. Disse vedtægter er vedlagt som bilag. Ændringer af nærværende vedtægter skal godkendes af USGs hovedbestyrelse.

 

§ 3 FORMÅL

Afdelingen har, i henhold til USG´s formålsparagraf, til formål at give uddannelsessøgende i hovedstadsom­rådet mulighed for at dyrke basketball både på motions- og turneringsplan.

Afdelingen har derefter til formål at fremme den generelle interesse for basketball.

 

§ 4 MEDLEMSKAB

Som aktive medlemmer kan afdelingen optage alle, der opfylder de gældende regler for medlemskab af USG. Se www.usg.dk.

  

§ 5 DAGLIG LEDELSE

Afdelingen ledes af et forretningsudvalg (FU) bestående af én på medlemsmødet valgt samt en talsperson fra hvert niveau (begynder, letøvet, øvet, rutineret og turnering). FU kan nedsætte udvalg efter behov. Disse refererer alle til FU.

 

 § 6 MEDLEMSMØDE

Medlemsmøde er afdelingens øverste myndighed, og afholdes hvert år i oktober måned. Mødets primære sag er afdelingens idrætslige linie.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.

2. FU aflægger beretning.

3. Behandling af indkomne forslag.

4. Fremlæggelse af det af USG fastsatte kontingent.

5. Valg af forretningsudvalg og 1 suppleant.

6. Eventuelt.

 

6.2 Medlemsmødet indkaldes med 12 dages varsel. Indkomne forslag skal være FU i hænde senest 7 dage før. Disse lægges umiddelbart på afdelingens hjemmeside.

 

6.3 Forretningsudvalget vælges på følgende måde. det ene FU medlem vælges mellem opstillede af de fremmødte på medlemsmødet. De øvrige vælges af alle fremmødte og vælges således at en af talspersonerne fra hvert af de i § 5 nævnte niveauer (begynder, letøvet, øvet, rutineret og turnering). Dvs. hvis der er 3 letøvede hold og dermed 3 talspersoner, så er de mellem disse 3 at medlemsmødets deltagere skal vælge et FU-medlem.

 

§ 7 PROTOKOL

Over det på medlemsmødet og forretningsudvalgs møder passerede, skal der føres protokol. Medlemsmøde protokollen underskrives af dirigent og mødesekretær, den øvrige protokol af FU.

 

 § 8 BESLUTNINGSDYGTIGHED

På medlemsmødet, der er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal, træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Stemmeret kan kun udøves af de personligt fremmødte medlemmer af USGs Basketball Afdeling.

 

§ 9 EKSTRAORDINÆRE TVISTER

Ektraordinære tvister indberettes til USGs hovedbestyrelse.

 

§ 10 ØKONOMI OG REGNSKAB

Afdelingens regnskab varetages udelukkende af foreningen USG for så vidt angår medlemsbetalinger, aflønning af trænere, indberetning til Told og Skat.

Der føres, af USG's hovedkontor, medlemskartotek, bogholderi og regnskab, der til enhver tid udviser afdelingens drift og økonomiske stilling på en overskuelig måde. Dette er samtidig tilgængeligt for afdelingens daglige ledelse.

10.2 USG Basketball Afdeling fører selv regnskab for interne anliggender så som afdelingens interne sponsorer, transportudgifter for deltagerne til turneringsaktivitet.

 

§ 11 AFDELINGENS OPLØSNING

Afdelingens opløsning kan kun stadfæstes ved vedtagelse i USGs hovedbestyrelse. Evt. værdier i forbindelse med opløsning tilfalder ubeskåret USG. Det er ligeledes umuligt for afdelingen at flytte fra USG ved at ændre navnet i nærværende vedtægter.

 

 

Således vedtaget ved afdelingens stiftelse den. _________  Underskrevet af FU Hovedbestyrelsen v/formanden

Sidst redigeret 29-06-2020 15:14:36

Gå til kurven, for at færdiggøre tilmeldingen og betale.

eller

Forsæt indkøb

Vi vil gerne høre din mening

Indtast dit navn, email og en kommentar herunder.
Din kommentar bliver herefter sendt til KSI.

 

Navn:
Email:
Kommentar:

Send kommentar

Tak for din henvendelse.
Vi vil læse din kommentar.