Søg...
Du er her: Forside / Danske Studenters Idrætsforbund / Love for DSI
Print side

LOVE FOR DANSKE STUDENTERS IDRÆTSFORBUND

 

Forbundets navn

§ 1.  Danske Studenters Idrætsforbund (DSI) stiftet den 20. marts 1948, er en sammen­slutning af studenter idrætsklubber med tilknytning til et universitet eller anden højere læreanstalt i Danmark.

 

Forbundets formål

§ 2.  DSI's formål er at styrke den danske studenteridræt, at virke for udbredelsen af studenteridrætten gennem støtte og koordinering af samarbejdet mellem de enkelte klubber, at repræsentere dansk studenteridræt i nordiske og internationale studen­terorganisa­tioner og i øvrigt ved idrætsstævner og konkurrencer på både elite- og motions­plan.

 

Optagelse af medlemmer

§ 3.  Som medlemsberettigede af DSI betragtes de idrætsklubber der har tilknytning til et universi­tet eller anden højere læreanstalt med en videregående uddannelse, og som kan tilbyde de studerende mulighed for fysisk aktivitet enten på konkurren­ce- eller motionsplan.

Stk. 2. Medlemsberettiget er også enkeltpersoner, der er studerende ved et universitet eller anden højere læreanstalt med en videregående uddannelse, og som ønsker at deltage i en Universiade eller et Studenter-Verdensmesterskab.

 

Kontingent

§ 4.  Forbundets kontingent fastsættes for et år ad gangen på det ordinære repræsentant­skabs­møde. Kontingentet opkræves hvert år i oktober.

 

Udmeldelse og eksklusion

§ 5.  Hvis en medlemsklub er i kontingentrestance i mere end 12 måneder, sendes en rykker med 8 dages varsel. Betales rykkeren ikke anses klubben for udmeldt.

Stk. 2. Spørgsmål om eksklusion, som ikke skyldes kontingentrestance, skal optages som et særskilt punkt på et repræsentantskabsmødes dagsorden. Repræsentantskabets be­slutning om eksklusion kræver et kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. En medlemsklub, der er ekskluderet ved repræsentantskabets beslutning, kan kun optages som medlem, ved at repræsentantskabet tager beslutning herom. Hertil kræves et kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

 

Ordinært repræsentantskabsmøde

§ 6.  Repræsentantskabet er den højeste myndighed i alle forbundets anliggender. På repræsen­tantskabsmødet vedtages de overordnede retningslinier, som skal være styrende i det kommende år.

Stk. 2. Det ordinære repræsentantskabsmøde, der afholdes hvert år ultimo maj, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse herom til medlemsklubberne.

Stk. 3. Dagsordenen for repræsentantskabsmødet skal udsendes med mindst 1 uge før mødets afholdelse. Forslag, der ønskes fremsat på repræsentanskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse. De indkomne forslag skal optages på den udsendte­ dagsorden.

Stk. 4. Alle medlemsklubber har stemmeret. Stem­meretten kan kun udøves ved personligt fremmøde eller ved fremsendelse af skriftlig fuldmagt til DSI=s sekretariat.

 

§ 7.  Dagsorden

Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst omfatte følgende punkter:

1.       Valg af dirigent

2.       Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3.       Kasseren aflægger regnskab

4.       Kasseren fremlægger budget, herunder forslag til kontigent

5.       Behandling af indkomne forslag

6.       Valg af formand

7.       Valg af kasserer

8.       Valg af den øvrige bestyrelse

9.       Valg af suppleanter til bestyrelsen

10.     Valg af 1 revisor

11.     Valg til udvalg

12.     Eventuelt.

 

Repræsentantskabets ledelse m.v.

§ 8.  Repræsentantskabet vælger en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede mødet.

Stk. 2. Repræsentantskabets beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog ' 5, ' 14 og ' 15.

Stk. 3. Afstemninger om ekskusion skal foregå skriftligt.

Stk. 4. På begæring af mindst 4 stemmeberettigede medlemsklubber skal en afstemning foregå skriftligt.

Stk. 5. Repræsentantskabsmødets beslut­ninger føres til referat og tilsendes medlemsklubberne inden 30 dage.

 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

§ 9.  Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 4 stemmeberettigede medlemsklubber skriftligt stiller krav herom. I sidstnævnte tilfælde skal repræsentantskabsmødet afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det eller de emner, der ønskes behandlet.

 

Bestyrelse – valg

§ 10.  DSI etableres med et sekretariat. Sekretariatet er forbundets daglige ledelse og refererer til formanden. Sekretariatet og formanden repræsenterer DSI i alle forhold.

Stk. 2. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere indtil 4 medlemmer. Hvert bestyrelsesmedlem vælges for et år ad gangen. Formand og kasserer vælges ved særskilt afstemning, mens den øvrige bestyrelse konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden.

Stk. 3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formand eller næstformand, er til stede. I formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted. Sekretæren udarbejder et referat efter hvert bestyrelsesmøde.

 

Tegningsret

§ 11. Forbundet tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog under­skrift af såvel formanden som kassereren.

 

Regnskab

§ 12. Forbundets regnskabsår er 1. april - 31. marts. Bestyrelsen skal inden 1. maj afgive regnskab for det forgående år og status pr. 31. marts til revisorerne.

Stk. 2. Regnskab og status forelægges det ordinære repræsentantskab til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning. Driftsregnskab og status udsendes til medlemsklubberne senest 8 dage før repræsentantskabsmødet.

 

Revision

§ 13.  På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges for et år ad gangen 1 revisor.

Stk. 2. Revisoren skal hvert år i maj gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

Vedtægtsændringer

§ 14.  Ændring af vedtægterne kræver kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer på et repræsentantskabsmøde.

 

Forbundets opløsning

§ 15.  Beslutning om forbundets opløsning tages på et i dette øjemed indkaldt eks­traordinært repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabsmødet er kun beslutningsdygtig, hvis mindst 2 af forbundets stemmeberettigede medlemsklubber er til stede, og at der til forslagets vedtagelse er et kvalificeret flertal på mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Opnås sådant flertal på et repræsentantskabsmøde, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til et nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemsklubber, der er tilstede.

Stk. 2. På repræsentantskabsmødet skal samtidig træffes bestemmelse om, hvordan der skal forholdes med forbundets formue. I tilfælde af forbundets opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål.

 

Lovene er revideret og vedtaget på repræsentantskabsmøde d. 24. september 1999

Sidst redigeret 23-06-2014 11:59:10