Password

Glemt password?

Ny bruger?

 
hængelås indkøbskurv
Søg...
Du er her: Forside / Om USG / USGS VEDTÆGTER
Print side

USGs Vedtægter

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION UNIVERSITETETS OG ØVRIGE HØJERE LÆREANSTALTERS STUDENTER-GYMNASTIK (USG)

 

§ 1.            

Foreningen USG er stiftet af følgende højere læreanstalter i København:

1)        Københavns Universitet

2)        Danmarks Farmaceutiske Højskole

           (Nu Det Farmaceutiske Fakultet under København)

3)        Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole  

   (Nu Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer under Københavns Universitet)

4)        Handelshøjskolen i København

   (Nu Copenhagen Business School i København)

5)        Det Kgl. Danske Kunstakademi

6)        Det Kgl. Danske Musikkonservatorium

 

STK. 2 USG er hjemmehørende i Københavns Kommune.

 

§ 2.            

USG har til formål at give uddannelsessøgende i hovedstadsom­rådet mulighed for at dyrke idræt både på motions- og turneringsplan.

 

STK 2. Som medlem af USG kan optages alle, der tilslutter sig foreningens formål.  

                  

STK 3. Alle uddannelsessøgende i hovedstadsområdet, som er indskrevet som studerende ved en post- gymnasial SU-berettiget uddannelse, og som er aktive studerende, har adgang til mod gebyr at tilmelde sig foreningens aktiviteter. Andre medlemmer har, mod forhøjet gebyr, adgang til at tilmelde sig foreningens aktiviteter, i det omfang der er ledige pladser.

 

§ 3.           

USG består af følgende 3 sektioner:

                  

-         motionsidrætsafdelingen

-         afdelingerne

-         klubberne

 

STK 2. I afdelinger og klubber dyrkes der en specifik idræt, og godkendelse af etablering sker ved beslutning på baggrund af forslag stillet til generalforsamlingen. For alle 3 sektioner sker koordinering af deltagere, kontingentbetaling, aflønning af trænere og planlægning af hjemmekampe osv. med administrationen efter retningslinier, der er godkendt af generalforsamlingen henholdsvishovedbestyrelsen (HB).

 

STK. 3. Alle sektioner af USG forpligter sig til at efterleve USGs formål. Alle sektioner refererer til foreningen gennem repræsentationen i HB samt via generalforsamlingen. De respektive vedtægter - for motionsidrætsafdelingen, afdelingerne og klubberne - definerer kompetencen og repræsentationen mellem medlem, hold og forening.

 

Hovedbestyrelsen

 

§ 4.           

USG ledes af HB. HB består af op til 9 medlemmer:

-          2 medlemmer, der repræsenterer de stiftende læreanstalter og Niels Brock Copenhagen Business College;

-          3 medlemmer, der repræsenterer motionsidrætsafdelingen;

-          2 medlemmer, der repræsenterer afdelingerne;

-          2 medlemmer, der repræsenterer klubberne

 

STK. 2.  Alle medlemmer af HB vælges for et år af gangen på generalforsamlingen.

 

STK. 3.  Der vælges 1-2 suppleanter for såvel motionsidrætsafdelingen, afdelingerne og klubberne.

 

STK. 4. Alle 3 sektioners medlemmer, hhv. motionsidrætsafdelingen, afdelingerne og klubbernes medlemmer, opstiller kandidater fra de respektive sektioner til valg til HB. Valget foregår med stemmeret for alle USGs medlemmer.                    

De højere læreanstalter (def. i § 1) vælger/udpeger selv deres repræsentanter. Disse præsenteres på generalforsamlingen.

 

STK. 5. Opstilling af kandidater skal ske senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

STK. 6. Stemmeberettigede og valgbare kandidater for de 3 sektioner (def. i § 3) er ved valg af HB-medlemmer de personer, der pr. 1. november i det givne år er registreret som medlemmer i USGs medlemsdatabase. 

 

§ 5.            

HBs opgaver er at fordele ressourcer, at udvikle og styrke USGs aktivi­teter ud fra generalforsamlingens be­slutninger samt at behandle indstillinger fra den daglige ledelse, udarbejde pro­gramud­kast for den kommen­de sæson og budget for institutio­nens virksomhed. HB er økonomiansvarlig og nedsætter udvalg, der tager sig af specielle interesseområder.

 STK. 2. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. HB fastsætter selv sin for­retnings­orden.  Det skal af forretningsordenen fremgå, at HB er beslutningsdygtig, når mindst 4 HB-med­lemmer er til stede.

 

STK. 3. Idrætsinspektøren er sekretær for HB-møderne og deltager i møderne uden stemmeret.

 

Generalforsamlingen

 

§ 6.           

Generalforsamlingen, der er USGs højeste myndighed, består af alle medlemmer af USG (se bestemmelse § 4, stk. 5).

 

STK 2.  Generalforsamlingen vælger foreningens formand blandt de valgte HB-medlemmer.

 

§ 7.            

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i november måned med følgende dagsorden:

 1. Valg af mødeleder og referent
 2. Godkendelse af beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Godkendelse af programudkast og budget, herunder fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Præsentation af opstillede kandidater til HB
 7. Valg af motionsidrættens HB-kandidater samt valg af suppleanter
 8. Valg af afdelingernes HB-kandidater samt valg af suppleanter
 9. Valg af klubbernes HB-kandidater samt valg af suppleanter
 10. Valg af formand
 11. Valg af registreret revisor (ekstern)
 12. Eventuelt

 

 

§ 8.             

Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag på USGs hjemmeside og ved opslag ved indgangen til USGs kontor.

 

STK. 2. Alle medlemmer har møderet og stemmeret til generalforsamlingen.  

 

STK. 3.  Et medlems forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være HB i hænde mindst 14 dage før generalforsamlingen og skal optages på dagsordenen.  Ligeledes skal opstillingslister afleveres til HB mindst 14 dage før generalforsamlingen finder sted. 10 dage før generalforsamlingen skal indkomne forslag bekendtgøres på USGs hjemmeside. Regnskab, forslag til pro­gram, kontin­gent og budget samt indkomne forslag bekendtgøres tilgængelige på USGs hjemmeside/uddeles på kontoret senest 4 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

 

STK. 4. Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal. Til ændring af foreningens vedtægter kræves dog, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, og at mindst 200 medlemmer er til stede og deltager i afstemningen.

 

STK. 5. Såfremt et forslag om ændring af foreningens vedtægter vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, men mindre end 200 medlemmer er til stede ved generalforsamlingen og deltager i afstemningen, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset hvor mange medlemmer der er til stede og deltager i afstemningen.

 

 

§ 9.           

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis mindst 2 HB-medlemmer ønsker dette, eller hvis mindst 200 medlemmer af USG skriftligt begærer dette.

 

STK. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter, at en sådan er blevet forlangt afholdt. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel, bilagt dagsorden.

                  

Andre bestemmelser

 

§ 10.        

Den daglige ledelse af foreningen varetages af idrætsinspektøren, der på vegne af HB besidder tegningsretten. Det påhviler denne: at ansætte lærere, akkom­pagnatører, rengørings- og opsynspersonale og kontorpersona­le, at træffe aftale om lån eller leje af idrætslokaler, at føre insti­tu­tionens daglige regnskaber.

 

STK. 2. Idrætsinspektøren ansættes af Københavns Universitet.

 

§ 11.          

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Institutionens regnskab revideres af en registreret revisor.

 

                  

§ 12.          

Omkostninger forbundet med driften af USG dækkes af kontingen­ter fra motions­idrætsafdelingen, afdelingerne og klubberne, evt. tilskud, indtægter ved udleje af lokaler m.v.

 

STK. 2. Klubberne afregner kontingenter med USGs kontor i henhold til klubbens godkendte vedtægter. En klub, der ikke betaler kontingent inden for regnskabsåret, udelukkes fra USG.

HB kan i særlige tilfælde dispensere herfra.

 

 

§ 13.

Eksklusion. HB har bemyndigelse til at udstikke retningslinier for eventuel eksklusion af medlemmer. Ved eksklusion mister medlemmet sine rettigheder i USG uden økonomisk kompensation. Eksklusionsperioden vil mindst gælde for en sæson (hoved- + sommersæson).

 

§ 14.          

Forholdet til Institut for Idræt og brug af instituttets lokaler er fastsat ved aftalerne af 1. juni 1998 med DHL/IfI, KU og USG, samt aftale af 26. juni 1941.

                  

§ 15.          

Opløsning af foreningen kan kun ske, såfremt mindst 2/3 af generalforsamlingens deltagere stemmer herfor på to på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst 14 dages mellemrum. Eventuel formue ved opløsning af USG tilfalder de stiftende læreanstalter til gavn for studenteridrætten.

 

 

Nærværende vedtægter afløser vedtægterne for den selvejende institution USG, vedtaget den 14. februar 1980 med ændringer af 14.juni 1990, 3. juni 1992, 10. juni 1995, 8. maj 1996 og 28. maj 2001. Nærværende vedtægter er vedtaget på ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 24. september 2002, juni 2003, ekstraordinær generalforsamling den 8. december 2003, ordinær generalforsamling den 20. november 2007 samt ekstraordinær generalforsamling den 23. april 2012:

 

København, 23. april 2012

 

Johs Kristensen

Formand for USG                                                                Dirigent

 

 

Sidst redigeret 17-11-2014 13:21:40

Gå til kurven, for at færdiggøre tilmeldingen og betale.

eller

Forsæt indkøb

Vi vil gerne høre din mening

Indtast dit navn, email og en kommentar herunder.
Din kommentar bliver herefter sendt til USG.

 

Navn:
Email:
Kommentar:

Send kommentar

Tak for din henvendelse.
Vi vil læse din kommentar.